Hoe werken we?

Ontwikkelen? Niet ingewikkeld.
Ieder kind ontwikkelt zich op verschillende vlakken, die altijd in verband staan met elkaar. Op de Hobbitstee stimuleren we kinderen daarom op de volgende acht gebieden:
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wie lekker in z'n vel zit, komt tot leren. We vinden het dan ook waardevol onze leerlingen met aandacht te volgen en ervoor te zorgen dat zij zich goed voelen, op school én in contact met elkaar.
Dankzij Rots & Water-trainingen en de methode Goed gedaan! leren kinderen zichzelf kennen en voelen ze zich zeker in hun sociale leven.

Cognitieve ontwikkeling
Hoe vergaart een kind kennis? Onze leerkrachten reiken kennis aan met behulp van verschillende materialen en werkvormen. De belangrijkste kernvakken zijn rekenen en de Nederlandse taal. Daarnaast komen aan bod: aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, verkeer en Engels. Deze vakken bieden we thematisch aan. Vaak plannen we een extra activiteit, zoals een museumbezoek, een boswandeling of een bezoek van een dokter in de klas.
 
Leren leren?
Op de Hobbitstee is aandacht voor de executieve functies, zodat kinderen léren leren. We stimuleren de denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het denken (cognitie) en voor het uitvoeren (executie) van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag.
 
 

Creatieve ontwikkeling
Denk hierbij aan muziek, tekenen, handvaardigheid, drama, dans en jezelf presenteren. Deze lessen worden verzorgd door de groepsleerkracht of door de vakdocent gym en de vakdocent muziek. Ook organiseren we met regelmaat extra activiteiten op dit gebied, zoals een workshop ritme of toneel tijdens het Hobbittheater (tweemaandelijks op het programma).

Maatschappelijke bewustwording
Het is goed om kinderen te leren dat er meer speelt in de wereld. Maatschappelijk bewustzijn, burgerschapsvorming en internationalisering krijgen aandacht op onze school. Zo bespreken we nieuwsberichten in de klas en dragen kinderen tijdens de jaarlijkse sponsorloop hun steentje bij aan een goed doel, waarover ze vooraf een gastles krijgen.
Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen op de Hobbitstee Engels. Om het geleerde in praktijk te brengen, is er een partnerschap met een buitenlandse school. De kinderen corresponderen met elkaar in het Engels.
 
De Hobbitstee is een openbare school en ieder kind is welkom, los van culturele achtergrond of geloofsovertuiging. We besteden op school aandacht aan katholieke feesten, maar ook aan andere feesten en tradities, bijvoorbeeld behorend bij de Islam en het Jodendom.


 
Culturele ontwikkeling
Het gaat hierbij vooral om ervaringsgericht leren: buiten de school, los van methodes. Bijvoorbeeld met workshops, museumbezoek, projectwerk en het programma Natuurlijk Leren. Culturele ontwikkeling verbinden we meestal aan thema's die spelen in de klas.
 
Gezonde ontwikkeling
De Hobbitstee is een Gezonde School en heeft de vignetten 'voeding' en 'welbevinden' behaald. Het vignet 'bewegen en sport' is aangevraagd. We maken de kinderen bewust van gezond eten met verschillende projecten en werkvormen, waaronder 'schoolgruiten' (groente en fruit eten in pauzes) en het project 'ik eet het beter'. Het accent ligt hierbij in de bovenbouw. 

Ontwikkeling 21-eeuwse vaardigheden, wetenschap & techniek
Dit ontwikkelingsgebied richt zich vooral op samenwerking, probleemoplossend vermogen, creatief denken en digitale vaardigheden. Deze vaardigheden worden aangeleerd en geoefend in de wereldoriënterende vakken, met behulp van de methode Blink.
Onderwerpen uit wetenschap en techniek bieden we aan in project- of circuitvorm. Denk hierbij aan drijven en zinken, constructies, foto's en filmpjes maken en bewerken, programmeren en het gebruik van een green screen.
 
Natuur- en milieubewuste houding
Kinderen ontwikkelen deze bewuste houding tijdens natuurlessen, het buitenspelen in de groene speeltuin en tijdens uitstapjes van IVN. We leren de kinderen hoe ze op school hun afval moeten scheiden en we sporen hen aan om respectvol om te gaan met de natuurspeelplaats.


De kern van de zaak: 4 punten
Alle genoemde ontwikkelgebieden benaderen we vanuit vier kernwaarden die we heel belangrijk vinden: betrokkenheid, eigenaarschap, intrinsieke motivatie en zelfregulatie.
 

Betrokkenheid
Dankzij verschillende coöperatieve en activerende werkvormen zorgen we voor een hoge mate van interactie tussen kinderen, waarbij ze elkaar ook feedback leren geven en coachen.
 
Eigenaarschap
We werken aan het zelfbeeld, zodat de kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf en in wat ze allemaal kunnen. Daarnaast leren we hen dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces.  
 
Intrinsieke motivatie
Motivatie is het krachtigst wanneer die van binnenuit komt. Op onze school leren kinderen zichzelf doelen te stellen. Ze ervaren plezier in het leren en ontwikkelen.
 
Zelfregulatie
Zelfregulatie is het vermogen om goede keuzes te maken uit de eigen gedragsmogelijkheden.
De leerkracht geeft leerlingen positief waarderende feedback en neemt soms juist wat afstand om zelfregulatie bij kinderen te ontwikkelen.