Schoolgids

Waarom een schoolgids voor ouders?
Uw kind zit al op onze school of u staat als ouder voor een belangrijke beslissing: u moet een goede basisschool kiezen voor uw kind. In beide gevallen is het van groot belang dat u goed geïnformeerd bent en weet wat u van onze school mag verwachten. Deze schoolgids is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en wordt jaarlijks, na vaststelling door het bevoegd gezag, aan alle ouders/verzorgers uitgereikt. We vragen u deze schoolgids goed te bewaren omdat de informatie voor u en uw kind(eren) van belang is. In het begin van ieder schooljaar ontvangt u de jaarkalender waarop de schoolactiviteiten staan vermeld en u krijgt maandelijks het mededelingenblad per e-mail toegestuurd.

Voor nieuwe en/of geïnteresseerde ouders:
Deze gids stelt u in staat om na te gaan of het onderwijs op "de Hobbitstee" past bij uw eigen ideeën. Hoewel deze schoolgids veel informatie biedt, is er in een (kennismakings)gesprek aandacht voor uw persoonlijke vragen en u kunt onze school bekijken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur.

Wat staat er in deze schoolgids?
In deze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs op onze school. Wij hopen dat u een duidelijk beeld krijgt van de wijze waarop wij vorm geven aan het onderwijs aan ieder kind. Het gaat op onze school niet alleen om de leerprestaties, maar zeker ook om de sfeer en structuur die zorgen voor een goede totale ontwikkeling van uw kind. Er wordt rekening gehouden met de verscheidenheid van kinderen. Ieder kind is uniek en heeft sterke en zwakke kanten. Een veilige, uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen positief benaderd worden en succeservaringen opdoen, is het eerste beginsel op "de Hobbitstee". Alleen dan kan een kind zich volledig ontplooien. In een goede, ontspannen en open sfeer wordt door de kinderen en de leerkrachten hard gewerkt op "de Hobbitstee", hetgeen de kwaliteit van ons onderwijs positief beïnvloedt. Soms hebben kinderen op bepaalde gebieden wat meer aandacht en begeleiding nodig. De zorgstructuur op onze school biedt op dit gebied veel professie en kwaliteit. Dit voor zowel kinderen die problemen ondervinden als voor kinderen die meer dan gemiddeld presteren. Ouders en leerkrachten hebben elkaar nodig bij de opvoeding van ieder kind. Een open communicatie en vertrouwen in elkaar zijn daarbij onontbeerlijk.

Wie hebben aan de schoolgids gewerkt?
Directie, team en de medezeggenschapsraad hebben aan de realisatie van deze schoolgids gewerkt. Het is zeker geen eindproduct: jaarlijks wordt de schoolgids aangepast aan onze ontwikkelingen.

Laat ons gerust weten wat u van deze schoolgids vindt: wij stellen uw reactie op prijs.

U kunt de schoolgids hier downloaden