Als u wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Elke school, de Hobbitstee dus ook, heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Vergaderingen
Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Iedereen is welkom als toehoorder. Slechts in zeer incidentele situaties vergadert de medezeggenschapsraad achter gesloten deuren.

Publicaties
Publicaties van de medezeggenschapsraad zijn hier te lezen.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad op de Hobbitstee is een inspraakorgaan dat voor de ene helft bestaat uit ouders en voor de andere helft uit personeelsleden. De directie van de school dient belangrijke voorgenomen beleidsbesluiten aan de medezeggenschapsraad voor advies of instemming voor te leggen. De medezeggenschapsraad toetst die voorgenomen beleidsbesluiten maar kan ook zelf voorstellen aan het bestuur doen en bepaalt zo mede het beleid van de school.

Regelgeving
De leden van de medezeggenschapsraad hebben te maken met veel onderwijsregelgeving. De regelgeving bestaat uit wetten en reglementen. De belangrijkste wet is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Deze nieuwe wet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Op basis van deze wet heeft de medezeggenschapsraad van de Hobbitstee een medezeggenschapsreglement vastgesteld. In dit reglement staat vermeld welke rechten en plichten de MR heeft en hoe bepaalde procedures lopen. In het huishoudelijk reglement vermeldt de medezeggenschapsraad welke afspraken de leden onderling hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie.

Geschillen
De medezeggenschapsraad geeft positief of negatief advies en stemt al of niet in met voorgenomen besluiten van de directie. Vaak kunnen de medezeggenschapsraad en de directie overeenstemming bereiken. Als dat niet het geval is, kan sprake zijn van een advies- of instemmingsgeschil. Er kan ook een geschil zijn over de uitleg van de wet of het reglement; dat wordt interpretatiegeschil genoemd. Daarnaast kan een geschil ontstaan over het reglement zelf; dat wordt een reglementsgeschil genoemd. Zowel de medezeggenschapsraad als het bestuur kunnen deze geschillen voorleggen aan de Geschillencommissie WMS. Deze Geschillencommissie doet vervolgens een uitspraak waaraan de medezeggenschapsraad en het bestuur gebonden zijn.

Samenstelling
Het aantal leden waaruit een medezeggenschapsraad bestaat, is afhankelijk van het aantal leerlingen van een school. Omdat de Hobbitstee minder dan 250 leerlingen heeft, bestaat onze medezeggenschapsraad uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden.

De ouders worden vertegenwoordigd door:

Pim Coolen (voorzitter)
Dirk van der Straaten
Joris Pappers
Greetje Brands (toegevoegd lid)

De personeelsleden worden vertegenwoordigd door:
Lisanne van Dijk
Rosetta Hovius 
Len Corbijn

De termijn voor leden die zitting nemen in de MR is maximaal twee jaar. Hierna kunnen ze zich herverkiesbaar stellen.

Contact

Als u vragen, ideeën of opmerkingen heeft voor de medezeggenschapsraad, dan kunt u ze altijd aanspreken op school of een email sturen naar: MR@bs-hobbitstee.nl